Теравих и техеджджуд един и същи намаз ли са?

Теравих и техеджджуд един и същи намаз ли са?

Теравих 8 или 20 ракята е?

 

За последните 1400 години мюсюлманската общност е кланяла двадесет ракята теравих. Сега обаче секта твърди, че теравих е само осем ракята, което загатва, че хиляда и четиристотин години общността е била отклонена от сунната на Расулюллах (саллеллаху алейхи веселлем) и е кланяла двадесет ракята без никакви доказателства от шериата.

Първо, трябва да се отбележи, че хадисът, предаден от Аише (радийеллаху анха), за 11-те ракята няма нищо общо с теравих според мнозинството от учените, а в действителност се отнася до броя на ракятите на намаза техеджджуд! Хадисът е следният:

Ебу Селеме ибн Абдуррахман (радийеллаху анх) предава: „Попитах Аише (радийеллаху анха) за намаза на Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) през месец Рамадан. Тя каза: „Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) никога не надвишаваше 11 ракята нито през Рамадан, нито през останалите месеци. Той кланяше 4 ракята – и не ме питай за тяхната красота и дължина, след това още 4 ракята – и не ме питай за тяхната красота и дължина, и след това още 3 ракята.” Аише (радийеллаху анха) каза още: „Попитах: „О, Пратенико на Аллах, спиш ли преди да си кланял намаза витр?” Той отговори: „О, Аише, очите ми спят, но сърцето ми остава будно!”

[„Сахих ел-Бухари”, Книга за намаза техеджджуд, Раздел за намаза на Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) в нощите на Рамадан и в другите месеци]

Коментаторът на „Сахих ел-Бухари” и ерудираният традиционалист шейх Шемсуддин ел-Кермани (починал 786г. по хиджри) казва: „В хадиса се има предвид намаза техеджджуд. Въпросът на Ебу Селеме и отговорът на Аише се отнасят до намаза техеджджуд.” Той добавя още: „Ако се няма предвид намаза техеджджуд, тогава това предание ще бъде в разрез с преданието, в което се казва, че Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) е водел по двадесет ракята в продължение на две нощи, и в случай на такова противоречие преданието за двадесет ракята, което е утвърдено (мусбит), трябва да има предимство, тъй като според принципите на науката за хадисите, утвърденото има предимство над неутвърденото (нафи).” (виж: „Ел-кевакиб ед-дурари шерх Сахих ел-Бухари”, том 9, стр. 155-156)

Ние питаме:  това не означава ли, че хората, които кланят 8 ракята теравих, трябва да кланят 20 ракята? Тъй като според принципите на науката за хадисите „утвърденото има предимство над неутвърденото в определени случаи”.

Важен е и фактът, че разказвачът на хадиса е поставил хадиса от Аише (радийеллаху анха) в раздела за намаза техеджджуд, което показва неговото убеждение, че хадисът се отнася само за техеджджуд. Имамът на хадисолозите ел-Бухари е поставил хадиса от Аише (радийеллаху анха) в най-малко два раздела на неговия „Сахих” – първо в раздела „Намазът техеджджуд през нощта” и след това в раздела „Книга за намаза теравих”. Това означава, че имам ел-Бухари е смятал, че намазът, посочен от Аише (радийеллаху анха), е само техеджджуд, и тъй като намазът техеджджуд се кланя и в Рамадан, имам ел-Бухари е цитирал същия хадис и в „Книга за намаза теравих”. И Аллах знае най-добре!

Имам Муслим също е поставил хадиса от Аише (радийеллаху анха) в раздела за намаза техеджджуд в своя сборник „Сахих”. Имам Малик е поставил същия хадис в раздела „Книга за намаза техеджджуд” в своята „Ел-муватта”. Имам Ебу Давуд е поставил същия хадис в главата „За броя на ракятите на среднощния намаз”. Имам ет-Тирмизи и имам ен-Несаи също са поставили хадиса от Аише (радийеллаху анха) в разделите за техеджджуд на техните сборници.

Ибн Хаджер посочва, че в „Сахих ел-Бухари” намазите техеджджуд, витр и нафиле са посочени в различни глави. [„Фетху-л-бари”]

Това доказва, че техеджджуд и теравих са отделни намази. Ако обаче техеджджуд и теравих бяха един и същи намаз, както някои хора твърдят, защо имам ел-Бухари не е споменал техеджджуд и теравих в един и същи раздел?

Някой твърди, че няма разлика между техеджджуд и теравих. Единадесет месеца се нарича техеджджуд, а в Рамадан се нарича теравих. Тогава в отговор на това твърдение ние питаме: какво е доказателството за това? И когато има множество разлики как е възможно двата намаза да се смятат за един и същи?

Разликите между техеджджуд и теравих

1. Техеджджуд е заповядан с айет от Корана: „Ставай [за намаз] през нощта, но не цялата…” Теравих като сунна се основава на хадис на Расулюллах (саллеллаху алейхи веселлем): „Направих го сунна за вас.”

2. Всички са съгласни, че броят на ракятите на техеджджуд е бил предаден от Расулюллах (саллеллаху алейхи веселлем), като той е 13 заедно с витр и не по-малко от 7 заедно с витр. Няма обаче определен брой ракяти, предаден от Расулюллах (саллеллаху алейхи веселлем) по отношение на теравих, както ясно е посочено от Ибн Теймиййе. Затова учените са в разногласие относно броя им. Някои казват 20, други казват 36, а трети дори и повече.

3. Техеджджуд е бил предписан в Мека, а теравих – в Медина.

4. Споменато е в достоверните книги на ханбелийския мезхеб: „Теравих е 20 ракята, които се кланят в джемаат през Рамадан. След това се кланя витр също в джемаат. Ако човек има намерение да кланя техеджджуд, тогава витр се кланя след него.”

5. Техеджджуд обикновено се кланя след като човек е спал известно време, а теравих се кланя след нощния намаз.

От всичко това се разбира, че теравих и техеджджуд са отделни намази.

Хадисът от Аише (радийеллаху анха) не е доказателство за теравих. Този хадис очевидно показва, че Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) е кланял 8 ракята и 3 ракята витр. В други хадиси се посочва, че Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) е кланял повече от 8 или по-малко от 8 ракята, т.е. същата разказвачка Аише (радийеллаху анха) ясно посочва, че Расулюллах (саллеллаху алейхи веселлем) е кланял 13 ракята. [„Сахих ел-Бухари”, том 2, книга 21, номер 241]

Ебу Селеме (радийеллаху анх) попитал Аише (радийеллаху анха) за среднощния намаз на Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) и тя казала: „Той кланяше 13 ракята. Кланяше 8 ракята, после кланяше З ракята витр и после кланяше още два ракята [нафиле] седнал, и когато той искаше да се поклони, се изправяше и чак тогава се покланяше, и после той кланяше два ракята между езана и икамета на сутрешния намаз [т.е. сунната на сутрешния намаз].” [„Сахих Муслим”]

Ибн Аббас (радийеллаху анх) предава: „Намазът през нощта на Пророка беше 13 ракята.” [„Сахих ел-Бухари”, том 2, Книга 21, номер 239]

Масрук (радийеллаху анх) предава: „Попитах Аише за среднощния намаз на Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) и тя каза: „Той беше седем, девет или единадесет ракята, без двата ракята сунна на сутрешния намаз.” [„Сахих ел-Бухари”, том 2, Книга 21, номер 240]

Сега можем ясно да видим, че тези предания противоречат на преките и косвените доказателства на гайр мукаллидин [онези, които не следват мезхеб].

В следващите редове ще анализираме хадиса от Аише (радийеллаху анха):

1) В хадиса се споменава, че Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) никога не е надвишавал 11 ракята нито в Рамадан, нито в другите месеци. Това ясно показва, че хадисът се отнася за техеджджуд, защото той е бил задължителен за Расулюллах (саллеллаху алейхи веселлем) всяка нощ. Аллах Теаля казва: Ставай [за намаз] през нощта, но не цялата, а наполовина, или по-малко от това, или повече…” [73:4]

2) Този хадис посочва, че Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) е кланял този намаз, както и намаза витр, сам. Това е ясно от текста на хадиса.

Гайр мукаллидин казват, че този намаз се кланя в джемаат.

3) Хадисът показва, че Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) е кланял този намаз у дома си.

„Аише (радийеллаху анха) каза още: „Попитах: „О, Пратенико на Аллах, спиш ли преди да си кланял намаза витр?” Той отговори: „О, Аише, очите ми спят, но сърцето ми остава будно!”

Гайр мукаллидин казват, че този намаз се кланя в джамия.

4) Хадисът също посочва, че след като е кланял този намаз Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) е отивал да спи и после е ставал да кланя намаза витр.

„О, Аише, очите ми спят, но сърцето ми остава будно!”

В Свещения Коран Аллах Теаля казва: Ставането [за намаз] нощем е най-силно по въздействие…” [73:6]

От този айет ясно се вижда, че на Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) е било наредено да става от сън и да кланя намаза техеджджуд.

В друг хадис разказвачката Аише (радийеллаху анха) е попитана за намаза на Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) през нощта и тя отговоря: „Той спеше през първата част на нощта, ставаше в последната й част, за да кланя намаз [техеджджуд и витр], а след това се връщаше в постелята си.” [„Сахих ел-Бухари”, Книга за намаза техеджджуд, Раздел за спането през първата част на нощта и ставането в последната й част]

Гайр мукаллидин казват, че намазът витр се кланя веднага след теравих.

5) Този хадис посочва, че Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) е кланял този намаз с по четири ракята.

Гайр мукаллидин казват, че този намаз се кланя с по два ракята.

Убеждението на гайр мукаллидин, че теравих е 8 ракята, противоречи във всяко отношение на хадиса от Аише (радийеллаху анха), който те дават за доказателство, че Расулюллах (саллеллаху алейхи веселлем) е кланял 8 ракята теравих. Това тяхно доказателство е безполезно и необосновано. От това също научаваме, че според някои хора не е задължително да прилагаме този хадис, нито пък че противопоставянето на този хадис е противопоставяне на сунната. В такъв случай да използваш този хадис като доказателство срещу някой друг или за да докажеш някакво твърдение е група несправедливост и е срещу благочестието.

Има някои, които казват, че ако човек кланя повече от 11 ракята теравих, тогава той извършва бид’а (лошо нововъведение)! Опазил ни Аллах от подобни изказвания! Тъй като това означава, че най-видните имами на спасената секта Ехл eс-сунна вел джемаа са извършвали нововъведение. Такива хора изглежда загатват, че почитаемите сподвижници (радийеллаху анхум), четиримата големи имами муджтехиди, както и най-видните учени по хадис и фикх за последните 1400 години са „нововъвели” практиката да се кланят 20 ракята теравих. Опазил ни Аллах!

И Аллах знае най-добре!

Published in: on 15.08.2010 at 18:29  Коментарите са изключени за Теравих и техеджджуд един и същи намаз ли са?