Среднощният намаз (саляту-т-техеджджуд)

Среднощният намаз (саляту-т-техеджджуд)

 

Аллах Теаля е казал: Отслужвай молитвите от захождането на слънцето до мрака на нощта, и утринната молитва! Утринната молитва се засвидетелства. И в част от нощта бодърствай с [молитва] допълнително за теб. Твоят Господар ще те въздигне на похвално място.[ел-Исра, 17: 78-79]

И е казал: И напускат постелите си…” [ес-Седжде, 32:16]

И е казал: „…малко спяха през нощта…” [ез-Зарийат, 51:17]

 

Хадиси относно среднощния намаз

Ебу Хурайра (радийеллаху анх) предава, че Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) е казал: „Най-добрият намаз след задължителните намази е среднощният намаз.” [Муслим]

Ебу Хурайра (радийеллаху анх) предава, че Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) бил попитан: „Кой намаз е най-достоен след задължителните намази?” Той казал: „Намазът в дълбините на нощта.” [Муслим, Ебу Давуд, ет-Тирмизи, ен-Неса’и, Ибн Мадже]

Абдуллах ибн Селям (радийеллаху анх) предава, че Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) е казал: „О, хора, разпространявайте селяма, хранете другите, поддържайте роднинските връзки и се молете през нощта, когато другите спят, и благополучно  ще влезете в Дженнета.” [ет-Тирмизи, ел-Хаким]

Ебу Умаме ел-Бахили (радийеллаху анх) предава, че Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) е казал: „Придържайте се здраво към среднощния намаз, защото това е бил обичаят на праведните преди вас, той е средство за приближаване до вашия Господар, изкупление за провиненията и щит срещу греха.” [ет-Тирмизи и др.] В някои версии има допълнение: „И той отблъсква болестите от тялото.”

Ибн Месуд (радийеллаху анх) е казал: „Достойнствата на среднощния намаз пред тези на дневния намаз са като достойнствата на скритата садака пред тези на явната.” [ет-Таберани] Учените обясняват, че това се отнася за незадължителните намази.

 

Определение за „среднощен намаз”

Среднощен намаз е всеки намаз, който се кланя след като нощният (ятсъ, иша) намаз е бил изпълнен. Времето за извършване на среднощния намаз свършва, когато времето за сутрешния (сабах, феджр) намаз влезе. Следователно, незадължителните намази, кланяни след като времето за сутрешния намаз е влязло, не се броят за среднощен намаз.

Имам ес-Сефферини, ханбелийски правовед и суфи, обяснява в своята книга „Шерх мензумат ел-адаб”:

„Среднощният намаз е по-добър от дневния, защото:

Той е по-скрит и е по-близо до искреността. Праведните ни предци [селеф] се стремели да крият тайните си [т.е. делата между тях и Аллах]. Ел-Хасан [ел-Басри] е казал: „Така е било, че човек е имал гости и се е молел през нощта без гостите му да узнаят.”

И защото среднощният намаз е по-труден за нефса, понеже нощта е времето за почивка от умората на деня, затова напускането на съня, въпреки желанието на нефса, е една огромна борба [джихад]. Някои са казали: „Най-добрите дела са онези, които нефсът е принуден да извършва.”

И защото четенето в среднощния намаз е по-близо до размишляването, понеже нещата, с които е заето сърцето, обикновено отсъстват през нощта, така че сърцето е внимателно и е заедно с езика в разбирането, както Аллах Теаля е казал: Ставането [за молитва] нощем е най-силно по въздействие и най-подходящо за размисъл. През деня ти си много зает.” [ел-Музземмил, 73:6-7] Заради това ни е повелено да четем Корана в среднощния намаз с отмерено четене (тертил).

И заради това среднощният намаз е щит срещу греха.

И защото нощта е най-доброто време за допълнителен ибадет и е времето, когато рабът е най-близо до своя Господар.

И защото това е времето, когато вратите на небето се отварят, дуите се приемат, а нуждите на искащите се задоволяват.

Аллах е похвалил онези, които се събуждат през нощта, за да Го споменават, да Го зоват, да търсят опрощение от Него и да Му се молят, като е казал: И напускат постелите си, и със страх и копнеж зоват своя Господар, и от онова, което сме им дали, раздават. Никой не знае каква радост за окото е скрита за тях – въздаяние за онова, което са вършили.” [ес-Седжде, 32:16-17]

И Той е казал: И молещите опрощение в ранни зори.” [Али Имран, 3:17]

И: Рабите на Всемилостивия са онези, които ходят по земята с кротост и ако невежите им отправят думи, казват: “Мир!” [и отминават]; и които прекарват нощта, като свеждат чела в суджуд и се възправят пред своя Господар.” [ел-Фуркан, 25:63-64]

Аллах е отрекъл всякакво подобие между онези, които се молят през нощта, и онези, които не се молят: Нима онзи, който се моли в часовете на нощта изправен и свеждащ чело до земята в суджуд, и се опасява за отвъдния живот, и се надява на милост от своя Господар? Кажи: “Нима са равни онези, които знаят, и онези, които не знаят? Поучават се само разумните хора.” [ез-Зумер, 39:9]” [ес-Сефферини, „Гида ел-елбаб шерх мензумат ел-адаб”]

 

Подробности относно среднощния намаз

Имам Ебу Саид ел-Хадими е казал: „Има единодушие между учените [иджма], че сред най-достойните дела е изпълнението на среднощния намаз.” [„Ел-барика ел-махмудиййе шерх ет-тарика ел-мухаммедиййе”]

Учените са установили следното от Корана и хадисите:

1. Мястото на намерението е сърцето и има два аспекта:

-да възнамериш какво ще правиш (т.е. саляту-т-техеджджуд);

-да възнамериш защо ще го правиш (т.е. за задоволството на Аллах).

Достатъчно е за всички намази, които са сунна или нафиле, просто да се изрази намерение за намаз, но най-добре е да се уточни кой намаз точно ще се изпълнява (напр. техеджджуд, духа и т.н.).

2. Минимумът ракяти за среднощния намаз е два. [„Ел-хиндиййе”, цитирайки „Фетху-л-кадир”]

3. Препоръчителният брой ракяти е осем, тъй като това е била основната практика на Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем). [„Ел-хиндиййе”, цитирайки „Фетху-л-кадир”]

4. По-дългото четене е по-добро в сравнение с по-големия брой ракяти. [ел-Хаскефи, „Дурру-л-мухтар”; Ибн Абидин, „Радду-л-мухтар”]

5. Ако нощта се раздели на три части, то средната част е най-добродетелна. [ел-Хаскефи, „Дурру-л-мухтар”]

6. Ако нощта се раздели на две части, то втората част е по-добродетелна. [ел-Хаскефи, „Дурру-л-мухтар”]

7. За предпочитане е нощта да се раздели на шест части: да се спи в първите три части, да се прави ибадет в четвъртата и петата част, а през шестата част отново да се спи, тъй като това е бил обичаят на Давуд (алейхисселям). [„Умдету-л-фикх”]

8. Незадължителните намази (невафил) през нощта са по-достойни от незадължителните намази през деня. Въпреки това, пълната награда, посочена в Корана и хадисите, се отнася за ибадет, който е предшестван от сън. Това също се разбира и от самото езиково значение на думата „техеджджуд”, която означава „усилие да се отървеш от съня”. [Ибн Абидин, „Радду-л-мухтар”]

9. Ибн Нуджейм и ел-Хаскефи твърдят, че среднощният намаз е препоръчителен. [„Бехру-р-раик”; „Дурру-л-мухтар”; „Ел-фетава ел-хиндиййе] Кемал ибн ел-Хумам – блестящият муджтехид, който е бил най-великият ханефийски правовед от втората половина на ислямската история – се колебае между това дали този намаз е препоръчителен или е от потвърдената сунна. Това е така, защото докато хадисите загатват препоръка, то продължителната практиката на Расулюллах (саллеллаху алейхи веселлем) показва, че е от потвърдената сунна. Това мнение е избрано и от ученика на Ибн ел-Хумам на име Ибн Амир Хадж. [Ибн Абидин, „Радду-л-мухтар”]

10. Неодобрено (мекрух) е изоставянето на среднощния намаз от онзи, който го е бил направил свой навик, освен ако няма извинение за това, защото Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) е казал на Ибн Умер (радийеллаху анх): O, Абдуллах, не бъди като еди-кого си! Той се молеше през нощта, но изостави това.” [ел-Бухари, Муслим] Ето защо, човек трябва да се заеме с толкова дела, колкото може да поддържа, защото Расулюллах (саллеллаху алейхи веселлем) е казал: „Най-любимите дела на Аллах са най-постоянните, дори ако са малко.” [ел-Бухари, Муслим] [Ибн Абидин, „Радду-л-мухтар”]

11. Препоръчително е среднощният намаз да се започне с два кратки ракята, заради хадиса от Ебу Хурайра (радийеллаху анх), че Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) е казал: „Ако станете за среднощен намаз, започнете с два кратки ракята.” [Муслим, Ахмед, Ебу Давуд]

12. Дуата в дълбините на нощта се приема, както показват хадисите.

Ибн Месуд (радийеллаху анх) бил запитан: „Не мога да се моля през нощта.” Той казал: „Греховете ти те възпират.”

Published in: on 06.08.2010 at 15:49  Коментарите са изключени за Среднощният намаз (саляту-т-техеджджуд)