Правила при разговяване (ифтар)

Правила при разговяване (ифтар) 

 

Аллах Теаля е казал: „После довършете говеенето до нощта.”  [ел-Бакара, 2:187]

Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) е обяснил, че това означава идването на нощта и изчезването на слънчевия диск.

Бързане при разговяването

Важно е да се разговее веднага щом слънцето залезе, защото това е била практиката на Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) и на неговите сподвижници.

Амрун ибн Меймун ел-Авди предава: „Сподвижниците на Пратеника бяха най-бързите хора при разговяването и последните, които ядяха сахур.” [Абдурраззак в „ел-Мусеннеф”]

Бързането да се разговее води до добро

Сехл ибн Сa’д (радийаллаху анх) предава, че Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) е казал: „Хората ще продължат да бъдат в добро състояние, докато бързат при разговяването.” [ел-Бухари, Муслим] Да се бърза при разговяването е сунна на Пророка (саллеллаху алейхи веселлем).

Ако мюсюлманите бързат при разговяването, така ще спазят сунната и ще бъдат като селеф (благочестивите предшественици), които са спазвали сунната. Известно е, че човек, който се придържа към сунната, никога няма да се заблуди.

Сехл ибн Сa’д (радийаллаху анх) предава, че Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) е казал: „Моята общност ще продължи да бъде на моята сунна, докато не започнат да чакат появата на звездите, за да разговеят.” [Ибн Хиббан]

Бързането при разговяването е начин да се различим от заблудените [християните] и от онези, над които тегне гняв [евреите].

Ако хората бъдат върху доброто, придържайки се към сунната на Расулюллах (саллеллаху алейхи веселлем), но след това изоставят този път и последват християните и евреите, те определено ще загубят това добро. Това се посочва в хадис. Ебу Хурайра (радийаллаху анх) предава, че Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) е казал: „Религията ще бъде доминираща, докато хората бързат при разговяването, защото евреите и християните го отлагат.” [Ебу Давуд, Ибн Хиббан]

Разговяване преди вечерния (акшам, мегриб) намаз

Предадено е, че Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) е разговявал преди вечерния намаз. [Ахмед, Ебу Давуд]

Ебу-д-Дерда предава: „Има три признака за пророчеството: бързане при разговяването, отлагане на сахура и поставянето на дясната ръка върху лявата в намаза.” [ет-Таберани]

С какво е желателно да се разговее?

Расулюллах (саллеллаху алейхи веселлем) е разговявал с фурми, но ако не е намерел, е разговявал с вода.

Енес ибн Малик (радийаллаху анх) предава: „Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) разговяваше с пресни фурми преди да отслужи намаза. Ако не намереше пресни фурми, тогава той ползваше изсушени фурми. Ако не намереше и такива, той отпиваше няколко глътки вода.” [Ахмед, Ебу Давуд]

Какво трябва да се казва при разговяване?

Говеещият човек трябва да знае, че Аллах Теаля чува дуата му и я приема.

Ебу Хурайра (радийаллаху анх) предава, че Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) е казал: „Молбите на три групи хора не се отхвърлят: дуата на говеещия човек, когато разговява, дуата на справедливия водач и дуата на угнетения.” [ет-Тирмизи, Ибн Мадже, Ибн Хиббан]

Затова говеещият човек трябва да се възползва от времето, когато разговява, и да иска от Аллах всичко онова, което ще направи живота му лесен в този свят и в отвъдния. Въпреки че може да се отправи всякаква дуа в този момент, Расулюллах (саллеллаху алейхи веселлем) е отправял специални дуи, които трябва да се стараем и ние отправяме, наред с другите ни молби.

[Зехебез-замеу вебтеллетил-уруку весебетел-еджру ин ша Аллах]  

„Отиде си жаждата, тялото се насити с вода и се утвърди наградата, ако Аллах е пожелал.” [Ебу Давуд] 

[Аллахумме леке сумту ве бике аменту ве алейке тевеккелту ве аля ризкике ефтарту]

„О, Аллах, говях за Теб, повярвах в Теб, уповавах се на Теб и разговях с Твоето препитание.” [Ебу Давуд] 

Нахранване на говеещ човек

На вярващия е повелено винаги да се стреми да върши праведни дела. Сред тези праведни дела е нахранването на говеещ човек, заради многобройните награди за това дело.

Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) е казал: „Който даде нещо на някой, с което да разговее, той ще получи същите благословии като говеещия човек и това няма да намали с нищо благословиите на говеещия човек.” [Ахмед, ет-Тирмизи]

Ако някой бъде поканен на ифтар, той трябва да отговори на поканата. Ако откаже, тогава той не се е подчинил на Расулюллах (саллеллаху алейхи веселлем).

Желателно е човекът, който е поканен, след приключване на храненето да отправи дуа към Аллах за домакина, тъй като това е била практиката на Пророка (саллеллаху алейхи веселлем).

Расулюллах (саллеллаху алейхи веселлем) е отправял следните дуи:

[Ефтара индекумус-саимун, ве екеле таамекумул-ебрар, ве саллет алейкумул-меляике]

„Нека разговяват при вас говеещите. Нека се хранят с храната ви праведниците и нека ви благославят ангелите.” [Ебу Давуд, ен-Несаи]

[Аллахумме ет’им мен ет’амени вески мен секани]

„О, Аллах, нахрани онзи, който ме нахрани, и напои онзи, който ме напои!” [Муслим]

[Аллахумме барик лехум фима разектехум вегфир лехум верхамхум]

„О, Аллах, благослови ги в онова, което Си им дарил за препитание, и ги опрости, и ги пожали!” [Муслим]

 

Published in: on 04.08.2010 at 13:26  Коментарите са изключени за Правила при разговяване (ифтар)