Качествата на Аллах

Качествата на Аллах

 

Първото условие на вярата е вярата в Аллaх. Да се вярва в Аллaх Теаля е задължително (фард) за всеки пълнолетен и разумен човек.

Задължително е да се знае какво е правилно и какво е неправилно да се приписва на Аллах, какво е необходимо да бъде от Неговите качества и какво е невъзможно да бъде от Неговите качества. Пратеника на Аллах Мухаммед (саллеллаху алейхи веселлем) е казал:

„Най-доброто от делата е да се вярва правилно в Аллах и в Неговия пратеник.”  (ел-Бухари)

Вярата и убеждението (акиде), което всеки трябва да има относно Всевишния Аллах е, че Той е единствен, няма нищо подобно на Него и нищо не може да го надвие. Няма друг бог освен Аллах, Той е вечно жив, няма начало и няма край, нито е раждал, нито е роден. Той е извън времето и пространството. Неговите възможности и могъщество са безкрайни и всичко, което е на земята и на небесата, принадлежи на Него. Той е единственият създател, даряващ живота, смъртта и възкресението. Няма фантазия, която да може да си Го представи и разум, който да може да Го разбере. Правилна е вярата на онзи, който смята, че нищо не е подобно на Аллах по какъвто и да е начин. В Свещения Коран се казва:

„Няма нищо подобно Нему.” (еш-Шура, 42:11)

Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) е казал:

„Размишлявайте върху творенията на Аллах, но не размишлявайте върху личността Му, защото не ще имате сили да го разберете.”

На Аллах Теаля принадлежат най-съвършените и превъзходни качества (атрибути) и Той не притежава нито едно несъвършенство или недостатък. Качествата на Аллах нямат начало и нямат край, не се променят и не приличат на качествата на Неговите творения. Тук са изброени 14 качества на Аллах, които учените смятат, че обединяват в себе си всички други качества на Аллах.

 

Личностни качества – الصفات الذاتية (ес-Сифат ез-Затиййе)

1. Вуджуд الوجود (съществуване). Аллах Теаля съществува. Тази вселена е доказателство за съществуването Му. Аллах съществува извън времето и пространството.

Пророка Мухаммед (саллеллаху алейхи веселлем) е казал:

„Аллах е съществувал (вечно) и не е имало нищо друго освен Него.”  (eл-Бухари)

Този хадис доказва, че Аллах е съществувал, когато е нямало време и пространство, и когато е създал времето и пространството, Той е продължил да съществува извън тях, защото Аллах не се променя. Промяната е от качествата на създанията. Който се променя се нуждае от някого, който да го промени, а който се нуждае от друг, не е създател, а нещо създадено от Аллах Теаля.

2. Кидем القدم (изначалност, вечност). Аллах Теаля е вечен. Неговото съществуване е без начало и край, а всичко друго има начало и край. Несъществуване не предшества Неговото съществуване.

3. Бекаالبقاء (безкрайност). Аллах Теаля съществува без край. Колкото и време да мине Аллах ще продължи да съществува, а всяко Негово творение е осъдено на смърт и изчезване. В Свещения Коран се казва:

„Той е Изначалния и Безкрайния, и Явния, и Скрития. Той всяко нещо знае.” (ел-Хадид, 57:3)

Имам ел-Азам Ебу Ханифе в книгата си „Ел-Фикх ел-Ебсет” казва: „Аллах е съществувал (вечно) и е нямало пространство. Той е съществувал и е нямало създания. Той е съществувал преди да има пространство, създания или нещо друго и Той е създателят на всичко.”

4. Вахданиййе الوحدانية (единосъщност). Аллах Теаля е единствен, няма съдружник и няма друг създател освен Него. Същността, качествата и делата Му са неповторими. В Свещения Коран Аллах казва:

„Небесата и земята щяха да се разрушат, ако имаше на тях други богове освен Аллах. Пречист е Аллах, Господарят на Трона, от онова, което Му приписват!” (ел-Енбия, 21:22)

„И отреди Аллах: “Не приемайте два бога! Един е Аллах. От Мен се бойте, само от Мен!” (ен-Нехл, 16:51)

5. Мухаллефетун лил хавадис المخالفة للحوادث (неповторимост). Аллах Теаля не може да се сравни с нищо, което човешкият разум може да си представи. Аллах не прилича на създанията и създанията не приличат на Него.

Аллах Теаля не съществува на някаква страна или на всички страни. Не може да се каже, че Той е вътре във вселената или е извън нея, защото Аллах не е тяло. Не може да се каже, че Аллах е навсякъде, защото „навсякъде” има предел някъде, а Аллах не е ограничен. Не може да се каже, че Аллах е на небето, на Трона (ел-Арш) или на нещо друго, защото тези неща имат край, а да се ограничи Аллах до нещо създадено е неверие (куфр).

Имам Абдулгани ен-Набулси е казал: „Който мисли, че Аллах запълва небесата и земята или че Той е тяло, което седи на Трона, е неверник.”

Имам Ебу Джафер ет-Тахави в книгата си „Ел-Акиде ет-Тахавиййе” пише: „Шестте страни (горна, долна, дясна, лява, предна, задна) не Го обграждат.”

Аллах не е тяло, няма обем, няма цвят, няма форма, няма органи, няма образ. Онзи, който смята, че Аллах има лице, очи, ръце и т.н., т.е. оприличава Аллах на създанията, то без съмнение той излиза от исляма. Айетите от Корана, в които се употребяват думи като „веджх – وجه” (буквално лице), „йед – يد” (буквално ръка) и т.н., не трябва да се възприемат в този смисъл, защото буквално тези думи обозначават органи, които изграждат тяло и които могат да се отделят от него, а Аллах Теаля е много над това! На тези думи трябва да се дава значение, което да приляга на Аллах (те’вил – تأويل) или просто да се приемат и да се вярва в тях без да се тълкуват, като се помни, че нищо не е подобно на Аллах (тефвид – تفويض). Методът тефвид е методът на повечето от ранните учени и е по-добър от методът те’вил в случаите, когато не води до объркване относно превъзходството и неповторимостта на Аллах, но и двата метода са приемливи.

Имам ел-Азам Ебу Ханифе в своята книга „Ел-Фикх ел-Екбер” е казал: „Аллах не е тяло и не е качество на тяло.”

Имам Ебу Хамид ел-Газали казва: „Който мисли, че Аллах е тяло, съставено от органи, то той е идолопоклонник. А който се кланя на тяло, то той е считан за неверник според единодушното мнение (иджма) на всички учени – и ранните (селеф), и късните (муте’еххирун).

Аллах Теаля няма родители, няма съпруга и няма деца. Аллах не седи и не стои, не се движи и не е в покой, не се изморява, не спи и не се променя, защото това са качества на създанията.

Имам Ебу Джафер ет-Тахави казва: „Който приписва човешки качества на Аллах, става неверник.”

В Свещения Коран се казва:

„Няма нищо подобно Нему.” (еш-Шура, 42:11)

6. Кийам бинефсихи – القيام بنفسه (самодостатъчност). Аллах Теаля съществува от само себе си. Той не се нуждае от нищо и от никого, а всички създания се нуждаят от Него. В Свещения Коран Аллах повелява:

„О, хора, вие сте нуждаещите се от Аллах, а Аллах е Пребогатия, Всеславния.” (Фатир, 35:15)

 

Физически качества – الصفات الثبوتية (ес-Сифат ес-Субутиййе) 

1. Хайат – الحياة (живот). Аллах Теаля съществува и е жив. Неговият живот не прилича на живота на създанията. Аллах живее без да има тяло или душа. Животът на Аллах няма начало и няма край. В Свещения Коран се казва:

„Аллах! Няма друг бог освен Него ­ Вечноживия, Вездесъщия!…” (ел-Бакара, 2:255)

2. Илм – العلم (знание). Аллах Теаля е Знаещият и явното, и скритото. Той знае с подробности какво се е случвало в миналото, какво се случва сега и какво ще се случи в бъдеще. Аллах знае всичко. Няма нищо, което да е скрито от Него. Неговото знание е без начало и без край, не се увеличава и не се намалява. В Свещения Коран Аллах Теаля казва:

„Нищо не е скрито от Аллах нито на земята, нито на небето.” (Али Имран, 3:5)

3. Семи – السمع (слух). Аллах Теаля чува всичко без уши или други материални органи. Неговият слух не прилича на слуха на творенията. Той е безначален и безкраен и не се променя.

4. Бесар – البصر (зрение). Аллах Теаля вижда всичко без очи или други органи. Зрението на Аллах не прилича на зрението на създанията. В Свещения Коран се казва:

„Той е Всечуващия, Всевиждащия.” (еш-Шура, 42:11)

5. Ираде – الإرادة (воля). Аллах Теаля притежава безначална и безкрайна воля. Неговата воля не е зависима от нищо и от никого. Аллах създава, каквото пожелае, и унищожава каквото пожелае. В Свещения Коран се казва:

„Повелята Му, когато желае нещо, е само да му каже: “Бъди!” И то става.” (Йасин, 36:82)

Пратеника на Аллах Мухаммед (саллеллаху алейхи веселлем) е казал:

„Каквото Аллах е пожелал да стане – ще стане, и каквото Аллах не е пожелал да стане – няма да стане.” (Ебу Давуд)

Аллах Теаля е създал всичко – и доброто, и злото. Всичко става по Негова воля, но доброто е с обичта на Аллах, а злото не е с Негова обич.

6. Кудра – القدرة (могъщество). Аллах Теаля е Всемогъщ. Той е притежател на безкрайна сила. Всичко е създадено чрез Неговата съвършена мощ и сила. Аллах притежава способността да сътворява и да унищожава, каквото пожелае. В Свещения Коран се казва:

„Аллах за всяко нещо има сила.” (ен-Нур, 24:45)

7. Келям – الكلام (говор). Аллах Теаля говори без устни и без език. Неговият говор е без букви, без звуци и не е на някакъв език. Неговият говор е без начало и без край и не прилича на говора на създанията. В Свещения Коран се казва:

„…и Аллах говори пряко на Муса…” (ен-Ниса, 4:164)

Имам Ебу Ханифе в своята книга „Ел-Фикх ел-Ебсет” пише: „Аллах говори без органи и без букви.”

8. Теквинالتكوين  (творене). Аллах Теаля е единственият Създател и Творец. Той създава от нищото нещо. Той дава живота, Той го отнема и Той ще ни възкреси. В Свещения Коран се казва:

„Той е Аллах – Сътворителя, Изкусния, Ваятеля!” (ел-Хашр, 59:24)

Published in: on 30.07.2010 at 12:21  Коментарите са изключени за Качествата на Аллах