Фикх на намаза

Фикх на намаза

 

Неща, които са задължителни (фард) в намаза

Ако някой фард не се изпълни, намазът се счита за невалиден и трябва да се повтори. Според имам Ебу Ханифе намазът има 12 фарда – шест са извън намаза и шест са в самия намаз. Някои приемат, че встъпителния текбир е сред фардовете извън намаза, а други приемат, че той е в самия намаз.

 • Фардове извън намаза:
 1. ет-Тахара мин ел-хадес – да се изчистиш от хадес [човек се смята за омърсен от хадес след ходене по малка и голяма нужда, след семеотделяне, по време на месечния цикъл и следродилния период на жената], т.е. да извършиш абдест, а ако е необходимо – гусл.
 2. ет-Тахара мин ен-неджасе – да изчистиш тялото, дрехите си и мястото, където ще кланяш намаз от неджасе [кръв, урина, изпражнения, алкохол и др. нечистотии].
 3. Сетр ел-авра – да покриеш срамните си части (авра).
 4. Истикбал eл-кибле – да се обърнеш към кибле.
 5. ел-Вакт – да е настъпило времето за съответния намаз.
 6. ен-Ниййе – да възнамериш, че ще кланяш намаз.
 • Фардове в самия намаз:
 1. Текбир ел-ифтитах – да изречеш текбир  в началото на намаза.
 2. ел-Кийам – да стоиш прав.
 3. ел-Кира’е – да прочетеш най-малко три къси или един дълъг айет от Кoрана.
 4. ер-Руку да се поклониш, навеждайки горната част на тялото си напред и поставяйки длани върху коленете си.
 5. ес-Седжде (ес-Суджуд) – да се поклониш, опирайки коленете, ръцете и челото на земята.
 6. ел-Каде eл-ахира – да седнеш в последния ракят на намаза най-малко за време, достатъчно за да прочетеш ет-Тешеххуд.

 

Неща, които са необходими (ваджиб) в намаза

Ако някой ваджиб е пропуснат несъзнателно, трябва да се направи седжде ес-сехв, за да се поправи намаза.  Ако е изпуснат съзнателно или без да се направи седжде ес-сехв, тогава намазът трябва да се повтори.

Седжде ес-сехв се прави в края на намаза като след ет-Тешеххуд трябва да се отправи поздрава селям само надясно, след което се правят две допълнителни седждета и намазът се завърша както обикновено.

 1. Ваджиб е да четеш сура ел-Фатиха във всички ракяти на всички намази с изключение на 3-ия и 4-ия ракят на намазите, които са фард, където това четене е сунна.
 2. Да прочетеш най-малко три къси или един дълъг айет от Корана след сура ел-Фатиха в 1-ия и 2-ия ракят на намазите, които са фард, и във всички ракяти на останалите намази.
 3. Да прочетеш сура ел-Фатиха преди другия Коран.
 4. Да следваш последователността в ракятите.
 5. Да стоиш прав след руку (кавме).
 6. Да стоиш седнал след седжде (джелсе).
 7. Да спазваш правилата Тедил ел-еркян, т.е. да изпълняваш всяко движение в намаза докрай и без недостатъци.
 8. По време на седжде да опираш носа на земята.
 9. Да седнеш след 2-ия ракят (каде ел-уля) на намаз, състоящ се от 4 ракята, най-малко за време, достатъчно за да прочетеш ет-Тешеххуд.
 10. Да четеш дуата ет-Тешеххуд по време на първото сядане (каде ел-уля) и последното сядане (каде ел-ахира) в намаза.
 11. Имамът да чете на глас в първите два ракята на вечерния (акшам, мегриб) и нощния (ятсъ, иша) намаз, както и във всички ракяти на сутрешния (сабах, феджр), петъчния (джума), празничните (байрам, ид) и в намаза теравих, а по време на Рамадан – и в намаза витр.
 12. Да завършиш намаза с отправяне на поздрава селям.
 13. Да прочетеш дуата eл-Кунут в намаза витр.
 14. Да изречеш 6 допълнителни текбира в празничните намази (байрам, ид).

 

Неща, които са сунна в намаза

 1. Мъжете да четат езан и икаме преди намаза. За жените е мекрух.
 2. Да поставиш сутра (преграда) отпред, ако има опасност някой да мине пред теб, докато кланяш нама̄з.
 3. Между краката на мъжете да има четири пръста разстояние, а жените да не оставят празнина между краката си.
 4. Мъжете да вдигнат ръцете си до ушите, а жените – до раменете, докато изричат встъпителния текбир.
 5. Докато вдигаш ръцете за встъпителния текбир, пръстите на ръцете ти да са долепени едни до други, а дланите ти да са насочени към кибле.
 6. Да не навеждаш главата си, докато изричаш встъпителния текбир.
 7. Да изречеш всички други текбири, освен встъпителния [изричането на който е фард].
 8. Имамът да изрича всички текбири  на глас.
 9. Да поставиш дясната си ръка върху лявата.
 10. Мъжете да обхванат лявата си ръка с дясната и да ги поставят под пъпа, а жените да поставят ръцете си на гърдите.
 11. Да започнеш намаза заедно с имама.
 12. Да прочетеше дуата субханеке.
 13. Да прочетеш истиазе.
 14. Да прочетеш бесмеле  в началото на всеки ракят.
 15. Да четеш само сура ел-Фатиха в 3-ия и 4-ия ракят на намазите, които са фард.
 16. Да изречеш амин (с тих глас).
 17. Да прочетеш субханеке, истиазе, бесмеле и амин с тих глас.
 18. Да прочетеш колкото можеш повече от Корана:
 19. Сурата, която четеш в първия ракят, да е по-дълга от сурата, която четеш във втория.
 20. Да спазваш поредността на сурите и айетите.
 21. По време на руку да изречеш най-малко три възхвали тесбих.
 22. По време на седжде да изречеш най-малко три възхвали тесбих.
 23. Мъжете да държат главата, кръста и гърба на едно равнище, докато са на руку, и да обхванат коленете си с всички пръсти, а жените да не се навеждат много и да не обхващат коленете си с длани, а само да ги поставят върху тях.
 24. Имамът да изрече тесми, а следващите го да изрекат техмид, а кланящите сами да изрекат и двете.
 25. Когато отиваш на седжде да поставиш първо коленете на земята, след това дланите, носа и накрая челото.
 26. По време на каде (или джелсе) мъжете да поставят левия крак хоризонтално на пода и да седнат върху него, а десния крак да държат изправен отстрани с пръсти, обърнати към кибле, а жените да обърнат и двата крака надясно и да сядат на земята.
 27. Да поставиш ръцете си на бедрата, докато си на каде.
 28. Да вдигнеш показалеца на дясната си ръка, докато изричаш „ешхеду елля иляхе иллеллах” в дуата ет-Тешеххуд.
 29. Да прочетеш дуата ес-Салят ел-Ибрахимиййе след ет-Тешеххуд по време на последното сядане (каде ел-ахира).
 30. Да прочетеш някоя друга дуа  преди поздрава селям.
 31. Да обърнеш глава първо надясно и после наляво за поздрава селям.

 

Неща, които са желателни (мустехаб) в намаза

 1. Да извадиш дланите си от ръкавите, докато изричаш встъпителния текбир.
 2. Да изричаш повече от три прослави (тесбих) по време на руку и седжде.
 3. Докато си на кийам да гледаш към мястото за седжде, докато си на руку да гледаш към ходилата, когато си на каде да гледаш към скута, а когато обръщаш глава за поздрава селям да гледаш към раменете.
 4. Да се опиташ да не кашляш.
 5. Да се опиташ да не се прозяваш или ако се прозяваш да прикриеш устата си с външната част на дясната ръка, ако си на кийам, или с външната страна на лявата ръка във всички други случаи.

 

Неща, които са нежелателни (мекрух) в намаза

 1.  Мъжете да кланят намаз гологлави или ръцете им да са открити над лактите.
 2. Да кланяш намаз без да си облякъл дрехата, а само да си я наметнал.
 3. Да играеш с дрехите или с тялото си по време на намаз.
 4. Да кланяш намаз с мръсни дрехи.
 5. Да застанеш за намаз със засукани ръкави и крачоли.
 6. Да повдигаш полата или панталона при отиване на седжде.
 7. Да кланяш намаз с дрехи, по които има рисунки на одушевени предмети.
 8. Да кланяш намаз с дрехи, които така са увити около теб, че ще е трудно да се освободиш от тях.
 9. Да кланяш намаз с дрехи, които обикновено не носиш публично.
 10. Да чистиш земята с ръка, за да не се измърсят дрехите ти.
 11. Да кланяш намаз, когато си гладен и храната е сервирана [ако няма опасност времето за намаза да премине, трябва да ядеш първо].
 12. Да ядеш храна с лоша миризма непосредствено преди намаза.
 13. Да кланяш намаз, ако ти се ходи по нужда.
 14. Да кланяш намаз срещу някого, обърнат с лице към теб.
 15. Да кланяш намаз срещу огън с пламъци.
 16. Да кланяш намаз срещу гроб.
 17. Да кланяш намаз в помещение, в което има картини на одушевени предмети отгоре, отпред, отдясно, отляво или в мястото за седжде.
 18. Да кланяш намаз близо до неща, които може да отклонят мисълта ти.
 19. Да кланяш намаз сам/а в редица, ако в предната редица има място.
 20. Да се опираш на стълб, стена или колона безпричинно.
 21. Да изместваш лице от посоката кибле и да се оглеждаш. Ако отклониш гърдите си от кибле, намазът се проваля.
 22. Да броиш айети, сури, тeсбихи и т.н. на пръстите по време на намаз.
 23. Да четеш една и съща сура във всеки ракят на намаз, който е фард.
 24. Да определиш сури, които да четеш в точно определени намази.
 25. Да прескачаш сури и айети или да ги четеш в обратен ред.
 26. Да удължаваш втория ракят повече от първия.
 27. Имамът да удължава намазите, които са фард, повече от нормалното.
 28. Имам да бъде човек, когото повечето хора ненавиждат.
 29. Да правиш седжде върху шапка.
 30. Мъжете да опират лактите си на земята по време на седжде.
 31. По време на каде да сядаш по начин, който не е от суннета.
 32. Да пукаш пръсти или да вкарваш пръстите на едната ръка между пръстите на другата.
 33. Умишлено да се прозяваш и да протягаш ръце, за да премахнеш умората.
 34. Да мигаш и да затваряш очи, но ако това ще помогне да се концентрираш, е позволено.
 35. Да прикриваш устата и носа си.
 36. Безпричинно да храчиш.
 37. Да миришеш нещо умишлено.
 38. Да правиш нещо, което е против суннета на намаза.

 

Неща, които провалят намаза

 1. Да говориш и да издаваш излишни звуци като например да се смееш на глас, да охкаш, да пъшкаш или да плачеш от болка. Ако плачеш от страх от Аллах или от мисълта за Дженнета и Джехеннема, намазът не се проваля.
 2. Да ядеш и пиеш.
 3. Да говориш и да поздравяваш с думи или с ръка.
 4. Да изместиш гърдите си от посоката кибле безпричинно.
 5. Слънцето да изгрее докато кланяш сутрешния намаз.
 6. Да четеш Коран, гледайки от мусхаф.
 7. Да четеш Коран грешно и това да променя смисъла на прочетеното.
 8. Да удължаваш буквата елиф в Аллах (т.е. да удължаваш първото „а”).
 9. Да развалиш абдеста си.
 10. Да откриеш повече от ¼ от аврата си.
 11. Да изчезне причината, която е позволила да не изпълниш някой фард на намаза. Например докато кланяш намаз, да се появи вода, като преди това е нямало и ти си извършил/а тейеммум.
 12. Да извършваш такива действия, че ако някой те види, да си помисли, че не кланяш намаз.
 13. Ако имаш съмнения относно колко ракята си кланял и колко седждета си направил, намазът се нарушава, ако това ти се случва рядко. Ако обаче това ти се случва често, тогава трябва да следваш това, което вярваш, че е по-правилно и да продължиш намаза.
Published in: on 29.07.2010 at 14:56  Коментарите са изключени за Фикх на намаза