Разни въпроси

Разни въпроси

 

  1. Ако човек изтръгне коса от себе си, корените на космите се считат за нечисти, поради лепкавината, която се намира върху тях. [Шами]
  2. Неодобрено (мекрух) е жителите на дадено селище, където кланянето на байрамски намаз е необходимо (ваджиб), да кланят някакъв нафиле намаз между сутрешния и байрамския намаз. [Ел-бехру-р-раик]
  3. Неодобрено (мекрух) е да се режат ноктите, да се отстраняват косми от срамната област или от някъде другаде, докато човек е в състояние на голяма нечистотия (т.е. когато трябва извърши гусл). [Алямгири]
  4. Несъзрелите деца получават награда за кланянето на намаз или за извършването на някакъв друг ибадет. Човекът, който ги учи, също получава награда за това.
  5. Не е неодобрено (мекрух) да се чете Корана във време, когато кланянето на намаз е неодобрено. Освен четенето на Корана, човек може да чете салеват или да се ангажира с някакъв друг зикр. [Сагири]
  6. Допустимо е да се прочете определена част от сура в първия ракят и да се прочете останалата част от сурата във втория ракят. Също така е допустимо да се прочете началото или средата на определена сура в първия ракят и началото или средата на друга сура или еднa цяла кратка сура във втория ракят. [Сагири] Все пак, това не е добре да се превръща в навик, защото е по-добре да се чете отделна сура във всеки ракят.
  7. Ако човек забрави да прочете определен айет или определена сура и продължи напред, докато кланя намаза теравих, но по-късно се сеща, че е забравил, за него е желателно (мустехаб) да прочете този айет или тази сура. След като прочете пропуснатото, той трябва да повтори тези айети или сури, които е продължил да чете, за да може Корана да бъде завършен в реда, в който е написан. [Алямгири] Все пак, ако човек продължи четенето напред, а повторението на всичко това ще бъде много трудно за него, тогава е допустимо само да прочете пропуснатия айет или пропуснатата сура и да продължи напред. Това е, защото това правило е желателно (мустехаб), а не необходимо (ваджиб).
  8. Изпотяването на челото, насълзяването на очите и разширяването на ноздрите към момента на смъртта са признаци за добра смърт. Само изпотяването на челото също е знак за добра смърт.
  9. Калта и нечистата вода по пътищата (която опръсква дрехите) могат да бъдат пренебрегнати, докато следите на нечистотията не станат видими по дрехите.
  10. Не е допустимо да се извърши абдест или гусл с използвана (мусте’мел) вода. Следните типове води се считат за използвана вода:

-вода, която е била използвана за извършването на абдест или гусл от човек, който се е нуждаел от абдест или гусл;

-вода, която е била използвана от човек, който е имал абдест, но го е извършил отново, за да получи награда;

-вода, която е била използвана от човек, за когото извършването на гусл не е било необходимо (ваджиб), но го е извършил, за да получи награда: например човек, извършил гусл в петък, въпреки че това не е необходимо (ваджиб) за него. Неодобрено (мекрух) е да се използва такава вода за пиене или готвене [Шами];

-вода, която и била използвана от човек, за когото извършването на гусл е станало необходимо (ваджиб) – това правило важи за него, само ако няма нечистотии по тялото му. Ако има някакви нечистотии по него, тази вода не може да се ползва дори и за пиене и готвене.

Published in: on 26.07.2010 at 12:26  Коментарите са изключени за Разни въпроси