Магьосничеството

Магьосничеството

 

В Исляма магьосничеството е абсолютно забранено, както и ходенето при магьосник с цел лечение.

Определение: الأُخْزَة – примка, капан; дело, с което човек се приближава до шейтана.

Определение в шериата: съвкупност от думи и действия, извършени тайно по много специфичен начин, след което се проявява изумително действие. Това е споразумение между магьосника и шейтана да пристъпи магьосникът към правенето на една част от забранените неща (харам) или съдружаване с Аллах (ширк), в замяна на което той получава помощта на шейтана, неговата покорност в онова, което магьосникът иска от него.

От самото определение виждаме, че се поражда необходимостта от доказването на съществуването на джиновете и шейтана, защото за една голяма част от обществото това е една измислица.

 

Доказателства от Корана

И последваха онова, което сатаните разправяха против владението на Сулейман. И не бе Сулейман неверник, ала сатаните бяха – учеха хората на магия и на онова, което във Вавилон бе низпослано на ангелите Харут и Марут. Не учеха никого, докато и двамата не му кажат: “Ние сме само изпитание, тъй че не ставай неверник!” И [хората] се учеха от тях как да разделят мъжа от жена му, ала с това не вредяха никому, освен с позволението на Аллах. И се учеха на онова, което им вреди, а не им е от полза. И знаеха, че който го избере, не ще има дял за него в отвъдния живот. Колко лошо е онова, за което продадоха душите си, ако знаеха! (2:102)

[И спомни си о, Мухаммед] как насочихме към теб група джинове, за да слушат Корана. И когато пристигнаха там, рекоха: “Слушайте!” И щом бе приключено, те се завърнаха при своя народ с предупреждение. Рекоха: “О, народе наш, чухме Книга, низпослана подир Муса в потвърждение на онова, което е преди нея. Насочва тя към истината и към правия път. О, народе наш, откликнете на зовящия към Аллах и му вярвайте! Ще ви опрости Той греховете и ще ви предпази от болезнено мъчение. А който не откликне на зовящия към Аллах – той е безсилен на земята и няма друг покровител освен Него. Такива са в явна заблуда.” (46:29-32)

Кажи [о, Мухаммед]: “Опазил ме Господарят на хората, Владетелят на хората, Богът на хората, от злото на шепнещия съблазни [сатана], побягващия, който нашепва в гърдите на хората, [сатана] от джиновете и от хората!” (114:1-6)

Кажи [о, Мухаммед]: “Разкрито ми бе, че няколко джинове слушали и рекли: “Чухме удивителен Коран. Насочва той към правия път. Затова повярвахме в него и никого не ще съдружим с нашия Господар. Той – превисоко е величието на нашия Господар! – не се е сдобивал нито със съпруга, нито със син. Глупците измежду нас говорят измислици за Аллах. А ние предполагахме, че хората и джиновете никога не ще изрекат лъжа за Аллах. Някои хора търсеха убежище при някои джинове, а [хората] им надбавиха безразсъдство. (72:1-6)

 

Доказателства от суннета

Абдуллах ибн Месуд (радийаллаху анх) казва: „Бяхме с Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем), но в една от нощите го изгубихме, след което го търсихме навсякъде, но не можахме да го открием. Рекохме си като че ли е отлетял някъде, или е извършено злодейство спрямо него. Прекарахме една тежка, мъчителна, безсънна нощ, каквато може да прекара човек, който е изгубил нещо много ценно. Когато настъпи утрото, видяхме Пратеника (саллеллаху алейхи веселлем) да пристига от към пещерата Хира. Тогава ние му казахме: „О, Пратенико на Аллах, изгубихме те, след което те търсихме много дълго и не можахме да те намерим. Прекарахме една тежка мъчителна нощ, каквато може да прекара човек, който е изгубил нещо много ценно.” Тогава Пратеника (саллеллаху алейхи веселлем) рече: „Пристигна при мен един от призоваващите от джиновете и отидох с него и четох на тях Коран.” След това каза: „Елате да ви покажа следите от огньовете им.” Попитахме го за препитанието им. Пейгамбера (саллеллаху алейхи веселлем) каза: „3а вас е всяка една кост облечена с месо, а за тях е само костта и изпражненията на животните ви.” След това Пратеника (саллеллаху алейхи веселлем) добави: „Когато отивате по нужда [на тоалетна] не ги използвайте тези две неща за почистване, защото тези двете са храната на вашите братя от джиновете.” (Муслим №682)

Аише (радийаллаху анха) предава, че Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) е казал: „Меляикетата бяха сътворени от светлина, джиновете – от пламъка на огъня, а Адем (алейхисселям) бе създаден по начин, описан ви от по-рано на вас.” (Муслим № 7495)

Доказателство за съществуването на магьосничеството е магията, направена на Пратеника (саллеллаху алейхи веселлем), и спомената в сборниците на двамата имами ел-Бухари и Муслим.

Аише (радийаллаху анха) казва: „Пратеника (саллеллаху алейхи веселлем) беше омагьосан от един човек на име Лебид ибн ел-Еасам – евреин от племето Бени Зурейка. От магията, която му беше направена, си въобразяваше понякога, че е правил неща, които той в действителност не беше правил. В една от нощите, когато той беше при мен и прави много дуа към Аллах, той ми каза: „О, Аише, нима ти не почувства, че Аллах отговори на молбата ми? Пристигнаха при мен двама човека и седнаха – единият от тях до главата ми, а другият до краката ми. След това този, който беше до главата ми, каза на онзи, който беше до краката ми: „Каква е болката на този човек?” Другият му отговори: „Омагьосан е.” След това го попита: „Кой го е омагьосал?” Другият отговори: „Лебид ибн ел-Еасам.” Попита: „С какво го е омагьосал?” Отговори: „С косми, които са паднали от главата и брадата му при сресване с гребен и са поставени в обвивката на мъжка засъхнала завръзка на палма.” Попита: „Къде се намира магията?” Другият каза: „В кладенеца „Зерван „.” Тогава Пратеника (саллеллаху алейхи веселлем) отиде с група сподвижници към кладенеца, и след като се върна каза: „О, Аише водата прилича на припарка от кана [т.е. е червена от магията], а главата на завръзката на палмата прилича на главата на шейтан.” Аз казах: „О, Пратенико на Аллах, нима няма да извадим магията?” Отговори Пратеника (саллеллаху алейхи веселлем): О, Аише, Аллах Теаля вече ме излекува от нея, но се страхувам да не окаже някакво лошо въздействие върху някого другиго от хората.” След което заповяда да бъде извадена и заровена на друго място .”

В хадис №3028 от сборника на имам ел-Бухари се споменава, че Пратеника (саллеллаху алейхи веселлем) е заповядал да се зарови извора.

В друго предание се споменава че Пратеника (саллеллаху алейхи веселлем) е заповядал да се извади и изгори магията. И Аллах знае най-добре!

Споменава се, че магьосникът е направил магията за три жълтици, а космите е успял да вземе чрез едно малко момиченце, което е влизало при Пратеника (саллеллаху алейхи веселлем) и той си играел с него. От всички хадиси, споменати във връзка с това, правим заключението, че магията е била от най-тежките смъртоносни магии. Но всичко зависи от Аллах Теаля и Той е предпазил Пейгамбера от това. Но задължително трябва да се отбележи че магията не е повлияла на пророчеството му.

От споменатите доказателства не ни остава нищо друго, освен да потвърдим, че и джиновете, и шейтана съществуват, но ние не ги виждаме.

В Корана се казва:

„О, синове на Адем, да не ви замае сатаната, както извади вашите родители от Дженнета, смъквайки от тях одеждата, за да им покаже срамотиите. Той ви вижда, той и неговият род, откъдето вие не ги виждате. Ние сторихме сатаните покровители на неверниците.” (7:27)

Затова е необходимо вярващите да се предпазват от тези дела и от помощта на джиновете и шейтана. Защото това може да ни унищожи.

Кажи: „Никой на небесата и на земята не знае неведомото, освен Аллах. И не ще усетят те кога ще бъдат възкресени. (27:65)

В хадис, предаден от Ебу Хурайра (радийаллаху анх), Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) казва: „Предпазвайте се от седем неща, които ако вършите ще ви унищожат.” Сподвижниците попитаха: „Кои са те, о, Пратенико на Аллах? Пратеника (саллеллаху алейхи веселлем) отговори: „Ширкът [съдружаването с Аллах Теаля], магьосничеството, убийството на човек без да се има право за това, лихвата, присвояване от имуществото на сирак, избягването от фронта, набеждаването на една жена в нещо, което не е извършила [да я набедиш, че е извършила прелюбодеяние].”

От Аише (радийаллаху анха) се предава, че Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) е казал: „Който отиде при гадател и го попита за нещо, не му се приема намаза четиридесет дни.“ (Муслим)

От Ебу Хурайра (радийаллаху анх) се предава, че Пратеника (саллеллаху алейхи веселлем) е казал: „Който отиде при гадател и повярва на онова, което каже, той не е повярвал в низпосланото на Мухаммед (саллеллаху алейхи веселлем).” (ел-Бухари)

От Имран ибн Хусейн (радийаллаху анх) се предава, че Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) е казал: „Не е от моя уммет онзи, който прави лошо предзнаменование, онзи, който предвещава, или онзи, който отиде да му предвещават, онзи, който отиде, за да бъде направена магия на трети човек, и онзи, който отиде при гадател и повярва на онова, което говори, то този човек не е повярвал на онова, което е низпослано на Пратеника (саллеллаху алейхи веселлем).” (Сахих, Безар)

 

Шериатско постановление за магьосника

Шериатът е отредил за магьосника да се убие с меч. Това е от напътствието, суннета и от Умер (радийаллаху анх) и по негова заповед са били убити трима магьосници. Това е за магьосник, който е мюсюлманин, а магьосник от Ехл-и китаб (евреин или християнин) не се убива, освен ако чрез магия не е убил човек. Това е, защото ширкът е по-лош от магията.

 

Признаци на магьосника

Ако има дори и един признак, то този човек е магьосник:

 1. Когато болният отиде при него, той го пита за името и името на майка му.
 2. Иска от болния лична вещ.
 3. Иска от болния да му достави животно с определени качества: коли животното без да спомене името на Аллах, пръска болния с кръв от животното, хвърля животното на мръсно място.
 4. Пише талисмани, които съдържат неверие.
 5. Чете тайни слова, които са неразбрани.
 6. Дава на болния лист с формата на триъгълник или квадрат, на който са написани единични букви, или цифри, или и двете.
 7. 3аповядва на болния да се отдели във стая, в която не влиза светлина.
 8. Понякога иска от болния да не докосва вода за определено време, обикновено четиридесет дни. Това означава, че джинът, който говори с магьосника, е християнин.
 9. Дава разни неща на болния, които да зарови в земята.
 10. Дава листове на болния, които да ги изгори и да се накади с дима.
 11. Бърбори неясни неща.
 12. Понякога магьосникът познава името на болния, къде живее и какви проблеми има.

Магьосникът и шейтана се срещат, когато и двамата са в
прегрешение, а лицата им са черни. Магьосникът живее в раздор с жена си, с децата си, със себе си, има неспокоен сън, стряска се и вика нощем. Това е в потвърждение на казаното от Аллах Теаля:

А който се отдръпва от Моето напомняне, за него има живот в лишения и сляп ще го подкараме в Деня на възкресението. (20:124)

 

Начини, чрез които магьосниците се приближават до Шейтана:

 1. Пишат айети на ходилото.
 2. Кланят намаз без абдест.
 3. Постоянно са джунуб.
 4. Правят жертвоприношение в името на шейтана без да споменават името на Аллах и хвърлят месото на определено от шейтана място.
 5. Провеждат разговор със звезди и шейтани и правят седжде на тях.
 6. Правят зина със собствените си майки и дъщерите.
 7. Пишат талисмани с неарабски слова, които съдържат неверие.
 8. Пишат ел-Фатиха по начин, чрез който се променя смисъла й.
 9. Наблюдение – това е начин, при който магьосниците следят и наблюдават за появата на специална звезда, след което започват да говорят с нея, четейки магьоснически слова, които съдържат ширк и куфр. След това правят някакви движения, смятайки, че звездата им дава някакви духовни сили. По този начин обожават звездата, а това е явен ширк. После идва шейтан и се отзовава на неговите желания, а магьосникът предполага, че звездата му се е отзовала.
 10. Използването на дланта на непълнолетно дете – условието е да не е чист и да е без абдест. Взема лявата ръка на детето и в нея рисува правоъгълник, след това пише тайните слова около този правоъгълник, после поставя в средата олио и мастило. След това върху лист с формата на правоъгълник пише цифри и букви, поставя листа върху очите или лицето на детето и след това слага шапка върху очите и листото. После с по-здрава обвивка завива цялото дете като казва на детето да гледа в ръката си, четейки тайните слова, а детето чувства, че вътре му е светло и започва да вижда образи, които се движат по дланта му. Магьосникът го пита какво вижда, а детето казва, че вижда образа на човек. Магьосникът му казва да заповяда на този човек да му изпълни желание. А човекът започва да се движи по заповедта като в повечето случаи се използва за търсене на загубени неща.
 11. Начин на използване на следа или вещ.

 

Лекуване на магии

1.  Лечението на магия с Коран, дуа и зикр, които са определени от суннета, е позволено.

2.  Лечението на магия с магия е харам.

Пейгамбера (саллеллаху алейхи веселлем) е казал: „Лекуването на магия с магия е от делата на Шейтана.“ (Ахмед)

Изучаването на магии и преподаването им е харам и води до неверие.

Каква е разликата между магьосничеството и чудотворните деяния (керамат) на добрите мюсюлмани?

Магьосничеството е с помощта на шейтана или джиновете и то се върши от нечестиви хора, докато кераметите са присъщи на хора, които са привързани към Исляма и отбягват големите грехове.

Няма специален айет или сура за лекуване на определена болест. В Корана има душевно и телесно изцеление и целият Коран е лечител с позволението на Аллах Теаля. Това е средство чрез което се доближаваме до Аллах Теаля.

От Ауф ибн Малик (радийаллаху анх) се предава, че Пейгамбера (саллеллаху алейхи веселлем) е казал: „Не е прегрешение лекуване чрез рукйе [лекуване чрез Коран и суннет] стига да не съдържа ширк.“

От Аише (радийаллаху анха) се предава: „При мен влезе Пейгамбера (саллеллаху алейхи веселлем) и аз лекувах една жена чрез рукйе, при което той ми каза: „Лекувай я с Коран-и Керим!“

От Ебу Сеид ел-Худри се предава: „Бяхме на път с група от сподвижниците и се установихме в една от долините на арабите, като поискахме от тези хора да ни приемат като гости и те ни приеха. След това главатарят на племето бе ухапан от скорпион. Дойдоха при сподвижниците и попитаха: „Има ли някой от вас, който може да лекува чрез рукйе?” Казах: „Аз мога, но няма да дойда, докато не ми дадете част от едно стадо овце.” След, което отидох и прочетох на ухапания рукйе (7 пъти ел-Фатиха). След четенето болният стана като чели не е имало нищо и ми дадоха част от стадото, което беше обещано. Когато се върнахме оповестиха това на Пейгамбера (саллеллаху алейхи веселлем),който каза: „Какво му чете, докато го лекуваше?” Отговорих: „ Седем пъти ел-Фатиха”. Той каза: От къде научи, че ел-Фатиха се използва за лечение?” И той потвърди това нещо, че ел-Фатиха се чете на болен човек.“ (ел-Бухари)

 

Предпазване от магии, преди да се е наложило лечение

пристъпване към изпълнение на всичко онова, с което сме задължени от Аллах Теаля и Неговия Пратеник (саллеллаху алейхи веселлем), оставяне на забранените неща и покайване за греховете (тевбе);

– повече четене на Кораниа;

– правене на повече зикр;

– по възможност да се ядат по седем фурми сутрин чрез смучене.

Пейгамбера (саллеллаху алейхи веселлем) е казал: „Който изяде седем фурми сутрин чрез смучене, то през този ден не може да му нанесе вреда нито магия, нито отрова.“ (ел-Бухари и Муслим)

 

Лекуване на магия след нейното въздействие върху човека.

изваждане и унищожаване на магията чрез шериатски начин, когато се знае мястото на магията;

– лекуване чрез четене на айети от Корани-Керим и дуи от суннета.

Лечение: Вземат се по възможност седем свежи листа от сидер (лотос), които се стриват между два камъка. Поставят се в съд и се заливат с вода, която да е достатъчно за изкъпване на един човек. Желателно е водата да се подгрее на слънчева светлина и след това да се четат над нея (като се духа във водата) следните айети: ел-Бекара: 255, ел-Е`раф: 117-122, Юнус: 79-89, Таха: 65-70, ел-Кяфирун, ел-Ихляс, ел-Фелек и ен-Нас. След прочитането на споменатите айети и сури се вземат три чаши от водата и се пият три дни от болния, а с останалата част се изкъпва веднага, но това трябва да стане на чисто място, а остатъчната вода се изсипва на чисто място (например да се полее насаждение). С това, иншаАллах, може да се провали магията, но ако се наложи може да се повтори и потрети. По този начин може да се лекува и връзване на мъж (полова слабост).

 

Лечение на разделяне на двама души (майка – син; баща – син; между двама кръвни братя; между приятели; между съдружници в работа; между съпрузи и т.н)

Признаци на този вид магия:

–     Смяна на отношенията от обич към омраза;

–     Много съмнения един към друг;

–     Неприемането на извинителни причини;

–     Възвеличаване на причините за разногласието и противоречията;

–     Промяна образа на мъжа в очите на жената и обратно;

–     Презиране на делата един към друг;

–     Презиране на мястото на сядане един спрямо друг.

Този вид магия може да се получи чрез следа или вещи, слагане на нещо в храната или питието.

Лечение: Поставя се дясната ръка на главата на болния, след което се чете в дясното му ухо: ел-Фатиха, ел-Бекара: 1-5, 102, 163, 164, 255, 285, 286, Али Имран: 18-19, ел-Е`раф: 54-56, 117-122 (120-ти айет се повтаря тридесет пъти), Юнус: 81-82, Таха: 69, ел-Му’минун: 115-118, ес-Саффат: 1-10, Ехкаф: 29-32, ер-Рахман: 33-36, ел-Хашр: 21-24, ел-Джин: 1-9, ел-Ихляс, ел-Фелек и ен-Нас (повече пъти се четат).

Този вид рукйе се чете за всички видове магии, след което болният може да изпадне в три положения:

1.  Да изпадне в безсъзнание и след това да проговори с езика на болния джинът, който е упълномощен от магьосника. Лечителят започва разговор като е желателно да го пита следните неща: „Бисмиллях, кой си ти? Коя е твоята религия?“ След отговорите на въпросите започва да работи с него според религията му като се стреми да го привлече към Исляма. Ако не е мюсюлманин, му се предлага да приеме Исляма, ако пък е мюсюлманин, казва му се, че онова, което прави е в услуга на магьосника и противоречи на заповедите на Аллах Теаля.

След това се пита за мястото на магията, като не трябва да му се вярва веднага, докато не оповести искрено мястото на магията, защото те много лъжат.

После се пита дали е сам или има и друг с него, а ако има друг, му се казва да го повика, за да се разбере и с него.

Понякога джинът казва, че еди-кой си човек е отишъл при магьосника и е поискал от него да направи тази магия. При това положение не трябва да му се доверява, защото неговата цел е да всее вражда между хората и той не може да бъде свидетел на това.

Ако джинът оповести истинското място на магията, тя се изважда като се четат следните айети: ел-Е`раф: 117-122, Юнус: 81-82, Таха: 69. Тези айети се четат над съд с вода и там се поставя магията (независимо каква е), после водата се изсипва на място, което е далече от хората.

Ако джинът оповести, че омагьосаният е пил от магията, трябва да се попита болния дали чувства болка в стомаха (голяма болка). Ако болката е на лице, това означава, че джинът е искрен и не лъже. После се споразумява с него да излезе и повече да не се връща в него никога, защото ще се разваля магията с Коран-и Керим, иншаАллах.

След това се чете над съд с вода (дъхът да влиза във водата): ел-Бекара: 102, ел-Е`раф: 117-122, Юнус: 81-82, Таха: 69 (по седем пъти). Омагьосаният да пие седем дни от тази вода и иншаАллах ще се излекува.

Ако джинът оповести, че магията е настъпена от болния или пък му е направена на някаква следа (нещо от дрехата, косъм или др.), при това положение му се четат горепосочените айети, пие седем дни от водата и се къпе седем дни с тази вода извън баня на чисто място, а остатъчната вода се изсипва на чисто. Това може да се повтори и повече от седем дни, докато свърши болката.

След това се заповядва на джина да излезе и никога да не се връща повече. След седмица болният трябва да се посети и ако не чувства болка, елхамдулиллях, магията е развалена, като това се прави след четене на рукйе. Ако магията не е провалена, болният ще изпадне отново в кома, което означава, че джинът е бил лъжец и не е излязъл.

След като се обади джинът, се пита за причината, поради която не е излязъл с добро. После се кани отново да излезе и ако откаже се започва отново четене на рукйе. Ако болният не изпадне в кома, но чувства, че не се е оправил, тогава се прибягва към следния метод: дава му се касета от касетофон, на която е записано Айетул-Курси, и много пъти я слуша в рамките на един час по три пъти на ден в продължение на един месец.

После му се чете отново рукйе и ако се е оправил, елхамдулиллях, но ако не се е оправил, започва да слуша сурите Ясин, ес-Саффат, ед-Духан и ел-Джин в продължение на три седмици и иншаАллах ще се оправи, но ако не се оправи, се удължава срока.                                      

2.  По време на четене на рукйе, болният може да получи главозамайване, изтръпване, силно изнервяне или силно главоболие, но без да припада. При това положение рукйето се повтаря три пъти и ако болният изпадне в кома се постъпва както при първия случай. Ако не припадне след третия път, обаче чувства тръпки и нормално главоболие, при това положение се чете рукйе още три, седем или девет дни и иншаАллах ще се излекува.

Ако и след това не се излекува, то да започне да слуша ес-Саффат и Айетул Курси по три пъти на ден, постоянно да кланя намаз с джемат, след всеки сабах намаз да казва: „Ля иляхе иллеллаху вехдеху ля шерикелех лехул мулку ве лехул хамду ве хуве аля кулли шейин кадир” 100 пъти. Първите дни болката ще се увеличава, но след това ще започне да намалява и в края на седмицата ще изчезне. Но има вероятност болката да остане през целия месец и да се увеличава като болния чувства потискане в гърдите. При това положение се чете отново три пъти рукйе и иншаАллах болният ще изпадне в кома, като по нататък се постъпва както е описано в предишната точка.

3.  Положение на болния, при което му се чете, но не чувства нищо. Тогава се пита дали има признаците на магия или не, защото може да е болен от нещо друго.

Ако повечето признаци са на лице, че има магия, обаче не чувства нищо (това е много рядко, но възможно), тогава му се дава да слуша по три пъти на ден: Ясин, ед-Духан, ел-Джин, да прави тевбе по сто пъти на ден и това в рамките на един месец. После му се чете отново рукйе и се постъпва по един от двата споменати по горе начина.

Когато Аллах Теаля излекува някой човек с помощта на друг човек, да се възхвали Аллах Теаля.

В този етап болният, който е оздравял е подложен на подновяване на болестта (магията), защото много от тези, които правят магии, отиват повторно при магьосник като разберат, че омагьосаният е оздравял. Затова е необходимо болният да не известява никому, че ходи на лечение и е длъжен да се придържа към следните неща:

– постоянно да кланя намаз с джемаат;

– да не слуша музика и песни;

– да ляга с абдест и да чете Айетул-Курси;

– да започва всяка работа с името на Аллах Теаля (бисмиллях);

– след всеки сабах намаз да казва по сто пъти „Ля иляхе иллеллаху вехдеху ля шерикелех лехул мулку ве лехул хамду ве хуве аля кулли шейин кадир”.

да не минава ден без да чете или слуша Коран;

– дружбата с добри мюсюлмани и постоянно четене на зикр сутрин и вечер.

 

Лечение на връзване на мъж и жена (не могат да правят полово сношение)

1. Връзване на мъж

Безсилието на нормален мъж, който не е болен да направи полово сношение със жена си.

Как се получава връзването на мъж? Установява се шейтан (джин) в мозъка на мъжа, и по точно в мястото, където мозъкът изпраща импулси към половите органи, след което те не могат да действат нормално. Това се случва обикновено когато настане време за полов контакт и джинът блокира половите органи чрез мозъка.

2. Връзване на жена

        – тя отблъсква мъжа си и не го желае;

– връзване чрез блокиране на чувствата, т.е. джинът не й позволява да чувства наслада. Жлезата, която отделя секрет, който овлажнява половия й орган не работи и тя не чувства наслада;

– връзване чрез кръвотечение – получава се кръвотечение при полов акт;

– връзване чрез преграда – при сношение мъжът среща преграда, която не му позволява да прави сношение;

– връзване чрез въображение – когато девица си мисли, че не е девствена и няма кръв от девствената ципа.

3. Лечение:

– Чете се рукйе, което беше споменато по-горе и когато проговори джинът, се пита за мястото на магията, която се унищожава по посочения вече начин. Заповядва се на джина да излезе от тялото на болния или болната.

Ако и след това джинът не излезе се четат ел-Е`раф: 117-122, Юнус: 81-82 и Таха: 69 във вода седем пъти, от която се пие седем дни. Болният иншаАллах ще се излекува. Може да се вземат седем листа от лотос (по възможност пресни) и да се стрият добре между два камъка, след това да се сложат във вода и да се чете седем пъти Айетул-Курси, ел-Фелек и ен-Нас. След това болният да пие и да се къпе с тази вода седем дни като не трябва да се загрява на огън и да не се оставя на мръсно място.

– Чете се в дясното ухо на болния, обърнат към къбле, голямото рукйе, а след това в дясното му ухо се чете ел-Фуркан: 23 сто пъти или повече. През това време болният ще получава изтръпване на крайниците и това се повтаря докато изтръпването престане.

– В ухото на болния се чете 70 пъти ел-Фатиха, 70 пъти ел-Фелек и 70 пъти ен-Нас.

– Взема се чист съд и от вътрешната страна се пишат с мастило Юнус: 81-82, след което се сипва масло в съда, за да се изтрият айетите и с тази течност се намазват челото и гърдите на болния.

4. Разлики между вързан човек и полова слабост:

– Вързаният чувства в себе си способността за полов контакт, когато е далече от жена си, но когато се приближи се обезсилва.

– Полово безсилие – независимо дали е близо до жена си или е далеч, мъжът е безсилен да върши полово сношение.

– Полова слабост – не е способен да върши полово сношение, освен в отделни моменти.

 

Лечение на полова слабост

Болният взема един килограм чист мед и добавя двеста грама друга храна (например пчелно мляко). Над тази смессе четат ел-Фатиха, ел-Фелек и ен-Нас по седем пъти. Болният яде от това по три пъти на ден по три лъжици със смучене като една от лъжиците да е преди обяд, а една – преди вечеря. Това се прави един, два месеца.

 

Лечение на магия-кръвоизлив

Магията-кръвоизлив представлява постоянно кръвотечение, т.е. след изминаване на нормалния период на месечния цикъл от 6-7 дни течението не спира, а това е известно в шериата като истихада.

В един голям съд се налива вода колкото да се изкъпе един човек три пъти (приблизително 15-20 литра), след което над тази вода се чете по горе споменатата рукйе. След това болната три последователни дни трябва да се къпе с тази вода и в тези три дни да пие от тази вода и иншаАллах течението ще спре. Някои от учените позволяват при неспиране на течението да се напише ел-Ен`ам: 67 със химикал, който след като се потопи във вода ще се размие, и след това в продължение на две или три седмици болната да пие от тази вода. ИншаАллах кръвта ще спре.

 

Лечение на уроки (попадане под очи)

1. Предпазване преди попадане под очи на завистник:

– четене на всички зикрове след сабах и акшам;

– правене дуа да не поразим с очите си друг човек (машааллах);

– прикриване на красотите от онзи, от който се страхуваме, че може да ни навреди с лоши очи.

2. Когато е факт попадането под очи:

– когато се знае човека с лошите очи, заповядва му се да вземе абдест и с тази вода да се изкъпе този, който е попаднал под очи;

– многократно четене на ел-Фатиха, Айет-ул-Курси, Аменеррасулу, ел-Ихляс, ел-Фелек и ен-Нас;

– горепосочените сури и айети се четат над вода като се духа в нея и след това част от водата се пие, а с останалата се напръсква болния. Желателно е водата да е земзем или дъждовна. Също така могат да се напишат част от айетите на хартия и след това да се потопят във вода, от която да пие болният.

 

Молим Аллах Теаля да ни предпази от вредата на това зло дело и от злините на злосторниците от джиновете и хората. Амин!

Published in: Без категория on 26.07.2010 at 13:44  Коментарите са изключени за Магьосничеството